Dzhivoderova-Zarcheva, Mina, Dobrev, Georgi, Shopska, Vesela, Merdzhanov, Pavel, Kostov, Georgi, Stoyanova, Albena, AND Denkova-Kostova, Rositsa. " Emmer starch isolation by alkaline protease digestion of wet-milled seeds" Food Science and Applied Biotechnology [Online], Volume 6 Iss. 2 (11 October 2023)