Dzhivoderova-Zarcheva, Mina, Georgi Dobrev, Vesela Shopska, Pavel Merdzhanov, Georgi Kostov, Albena Stoyanova, & Rositsa Denkova-Kostova. " Emmer starch isolation by alkaline protease digestion of wet-milled seeds." Food Science and Applied Biotechnology [Online], 6.2 (2023): 241-249. Web. 21 May. 2024