Dzhivoderova-Zarcheva, M., Dobrev, G., Shopska, V., Merdzhanov, P., Kostov, G., Stoyanova, A., & Denkova-Kostova, R. 2023 Oct 11. Emmer starch isolation by alkaline protease digestion of wet-milled seeds. Food Science and Applied Biotechnology. [Online] 6:2