Dzhivoderova-Zarcheva, M., Dobrev, G., Shopska, V., Merdzhanov, P., Kostov, G., Stoyanova, A., & Denkova-Kostova, R. (2023). Emmer starch isolation by alkaline protease digestion of wet-milled seeds. Food Science And Applied Biotechnology, 6(2), 241-249. doi:10.30721/fsab2023.v6.i2.268